บันทึกความเป็นมาของสมาคม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 13:40 น.
ผู้ก่อตั้ง

บันทึกความเป็นมาของสมาคม โดย คุณสรร อักษรานุเคราะห์

เมื่อปี 2501 ผมได้พาเด็กชายจาตุรงค์ และเด็กหญิงสลิลทิพย์ ไปฝากเข้าโรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบใหม่ คือสหศึกษาคงจะมีวิธีสอนที่ไม่เหมือนโรงเรียนทั่ว ๆ ไป คือ สอนโดยวิธี Demonstration ทั้งนี้เป็นนโยบายของท่านอดีตรัฐมนตรี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอาจารย์ไพเราะ ตัณฑิกุล กรุณารับไว้ทั้งสองคน ในขณะนั้นโรงเรียนมีตึกเล็ก ๆ อยู่ในระหว่างทุ่งนา บ้านช่องต่าง ๆ เป็นหย่อม ๆ ถนนทางเข้าก็ไม่ดีเลย ไม่สะดวกเป็นหลุมบ่อ มีรถยางแตกเสมอๆถ้ารถเก่าก็ต้องนำเข้าอู่เป็นเนืองนิจ แต่รถราไม่

สับสน ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ไม่มีความลำบากในการไปโรงเรียนเพียงแต่ต้องอดทนเรื่องทางเข้าโรงเรียนเท่านั้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2501 ผมได้รับหนังสือเชิญจากท่านอาจารย์ไพเราะ ขอให้ไปร่วมประชุมผู้ปกครอง ในการประชุมคราวนั้น ขอให้ผมเป็นกรรมการในงานนี้ด้วย จุดหมายที่สำคัญก็คือ ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 9965/2501 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 ใจความในหนังสือก็คือ การสงเคราะห์นักเรียนที่ขัดสน หนังสือฉบับเดียวกันนี้รัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายที่จะช่วยครอบครัวที่ยากจนและมีบุตรมาก โดยให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศรับเป็นภาระที่จะช่วยนักเรียนที่ขัดสนมาโรงเรียน ไม่มีหนังสือเรียน ไม่มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม ท่านอาจารย์ใหญ่จึงได้เสนอผมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีการนัดประชุมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2502 ณ ห้องสมุดโรงเรียนประถมสาธิต เวลา 13.00 น.

 

 

 

วันนั้นมีผู้ปกครองไปร่วมประชุม 39 ท่าน รายละเอียดขอทราบได้จากโรงเรียน จุดแรกอาจารย์ใหญ่แจ้งเรื่องนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือมาให้ ขณะนั้นสำหรับโรงเรียนของเราสมาคมสตรีอาสาสมัครเสนอรับให้ความอุปการะนักเรียนขัดสนและมี Gift ทางศิลป์ไว้จำนวนเงิน 1,000.- บาท แต่อาจารย์ใหญ่แจ้งว่านักเรียนของโรงเรียนคนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 เป็นเด็กขัดสน แต่ท่านมีความเห็นว่า อาจจะมีเด็กอื่นอีกที่ยังไม่ทราบว่ายากจนจึงขอให้อาจารย์ประจำชั้นไปสอบสวนและพิจารณา เสนอในการประชุมครั้งต่อไป อาจารย์นภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เสนอให้นักเรียนช่วยกันปลูกผักสวนครัว ซึ่งอาจจะนำรายได้มาช่วยเหลือเด็กยากจนนี้ ผมเลยเสนอขอให้ตั้งสมาคมผู้ปกครองขึ้น เพื่อดำเนินการโดยตรงในเรื่องนี้การประชุมต่อมาส่วนใหญ่ของกรรมการเห็นว่า ครูต้องมีส่วนรู้เห็นและดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการชุดนี้ด้วย ดังนั้นคณะอาจารย์ได้มีหนังสือเชิญให้ไปประชุมเพื่อตั้งสมาคมครูและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2502 ควรเป็นจุดกำเนิดของสมาคมครูผู้ปกครองจะเหมาะหรือไม่ จะอย่างไรก็ตามสมาคมฯ เริ่มก่อตั้งหลังจากโรงเรียนนี้เริ่มเปิดการสอนมาได้ 4 ปี ในวันนั้นที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทั่วไป    เพื่อพิจารณาวิธีการที่จะดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

ประธาน คุณชำนาญ ยุวบูรณ์
รองประธาน คุณสรร อักษรานุเคราะห์
เลขานุการ อาจารย์สุวัฒน์ มุทธเมธา

 

กรรมการพิจารณาร่างระเบียบของสมาคม คือ

ประธาน คุณอากร บุณยัษฐิติ (ถึงแก่กรรม)

รองประธาน คุณสนอง ตัณฑิกุล

กรรมการ อาจารย์ส่องแสง แสงอุทัย

 

ท่านอาจารย์ใหญ่ยังแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณชำนาญ ยุวบูรณ์ รับที่จะเป็นนายกสมาคมคนแรกและจะได้เชิญคุณบุญถิ่น อัตถากร อธิบดีกรมการฝึกหัดครู และดร.สาโรช บัวศรี อธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา เข้าเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้วย ในที่สุดสมาคมฯ ก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเปิดป้ายของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2503 และในวันที่ 17 มกราคม 2505 สมาคมฯ ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมฯ และพระองค์ท่านก็ได้กรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2505 เวลา 16.00 น. คุณชำนาญ ยุวบูรณ์ ได้กรุณาเป็นนายกสมาคมตั้งแต่เริ่มแรก คือ พ.ศ.2503 จึงถึง พ.ศ. 2505 ท่านก็ขอให้ผมเป็นนายกสมาคมฯ แทน ในวันที่ 25 กันยายน 2505 ท่านเป็นนายกฯ ได้ 3 ปี ท่านก็ขอลาออกและพร้อมที่จะช่วยเหลือในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมต่อไป

 

จากนั้นผมต้องรับภาระเป็นนายกสมาคมฯ โดยมีอาจารย์ยุพา ไวรักษ์สัตว์ เป็นเลขานุการมาจน ถึงปี พ.ศ.2508 ผมเห็นว่าผมควรจะพักการเป็นนายกฯ ของผมได้แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีคุณสมบัติอันสมควรเข้ามารับหน้าที่แทน เพราะจะได้มีโอกาสขยายกิจการให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณท่านกรรมการโดยเฉพาะท่านเลขาฯ ของผม คือ อาจารย์ยุพา ไวรักษ์สัตว์ ผู้ที่สละเวลาทำหน้าที่อันสมบูรณ์เพื่อสมาคมฯ และอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมงานกับผมจนเจริญก้าวหน้าดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้

 

เวลาผ่านไปโดยที่ผมไม่ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ผมเข้าไปในโรงเรียนแล้วเหมือนฝันถนนราบเรียบตึกของโรงเรียนเป็นระเบียบและบริเวณรอบ ๆ ไม่มีทุ่งนาและบ้านเล็ก ๆ หลงเหลืออยู่แล้วมามองย้อนถึงตนเองว่า เด็กชาย เด็กหญิง ที่ผมไปฝากเรียน ขณะนี้ยกตำแหน่งคุณปู่ คุณตาให้ผมแล้วทั้งสองคน ซึ่งหลานบางคนขณะนี้ก็ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้ผมรู้สึกว่าตนเองถ้าจะไม่หนุ่มเสียแล้ว ผมมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ชื่นชมความเจริญของโรงเรียนในคุณภาพทางด้านการศึกษา สังคม กีฬา ขอถือโอกาสแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อท่านกรรมการและอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยทุกท่านที่บุกป่าฝ่าฟันจนได้รับความสำเร็จ และในวาระแห่งการครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียนนี้ ผมขออวยพรให้โรงเรียนประถมสาธิต มศว ประสานมิตร จงเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติประวัติเป็นโรงเรียนตัวอย่างชั้นเยี่ยมยอดของชาติต่อไปด้วยเทอญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 14:04 น.